Наредби
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени про­дукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Издадена от Министъра на здравеопазването брой: 30, от дата 24.04.2015 г.
Наредба за отменяне на Наредба № Iз-1935 от 2006 г. за организацията, функциите и дейността на заведенията за отрезвяване
Издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на вътрешните работи,брой 22,от дата 24.03.2015 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България (обн., ДВ, бр. 104 от 2005 г.; изм., бр. 71 и 98 от 2011 г.)
Издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на образованието и науката,брой:15, от дата 24.02.2015 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по реда на чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 14, от дата 20.02.2015 г.
Наредба № 5 от 9 февруари 2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 14, от дата 20.02.2015 г.
НАРЕДБА № 4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 12, от дата 13.2.2015 г.
НАРЕДБА № 3 от 27 януари 2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия
Издадена от министъра на здравеопазването, брой: 11, от дата 10.2.2015 г.
Наредба № 2 от 23 януари 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни
Издадена от Mинистъра на здравеопазването, брой: 9, от дата 3.2.2015 г.
12345...
Назад