Наредби
Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
Издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, брой: 54, от дата 1.7.2014 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
Издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, брой: 54, от дата 1.7.2014 г.
Наредба № 11 от 30 юни 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Нуклеарна медицина“
Издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник,   брой: 56, от дата 8.7.2014 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести
Издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник,   брой: 56, от дата 8.7.2014 г.
Наредба № 9 от 12 юни 2014 г. за определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека
Издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, брой 51, от дата 20.6.2014 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2009г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл.262,ал.5,т.1 от ЗЛПХМ, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели
Издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, брой 48, от дата 10.06.2014 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества
Издадена от Министъра на здравеопазването, обнародвана в Държавен вестник, брой 44, от дата 27.5.2014 г.
Наредба № 8 от 8 май 2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки
Издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на финансите, обнародвана в Държавен вестник, брой 41, от дата 16.5.2014 г.
12345...
Назад